Ceturtdiena 28 Okt 2021
Drukāt

Ģeogrāfijas un ķīmijas katedra

Katedras vadītājs ir Dr. geol., docents Juris Soms.

Zinātniskās darbības virzieni

  • ūdenstilpju un ūdensteču hidroloģiskā, hidroķīmiskā, hidrobioloģiskā un ģeomorfoloģiskā izpēte;
  • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju monitorings, apsaimniekošanas, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības plānu izstrāde;
  • bioloģiskā monitoringa metožu aprobācija un jaunu bioindikatoru pētījumi vides stāvokļa novērtēšanā;
  • pazemes ūdeņu kvalitātes izpēte un monitorings;
  • reljefa pētījumi, mūsdienu eksodinamisko ģeoloģisko procesu un vides stāvokļa savstarpējās saistības likumsakarību izpēte;
  • atsevišķu reģionu saimnieciskās un demogrāfiskās struktūras izmaiņu izpēte, ilgtspējīgas attīstības un reģionālā plānošana;
  • vides stāvokļa novērtējums, ietekmes uz vidi riska novērtējums;
  • reģionālās ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu bāzes veidošana un attīstīšana.

Meklēšana